FM: 2x Motorola GM 345 VHF mit Elenata-Platine und Rasberry